പാതിരാസൂര്യന്റെ

❰Reading❯ ➶ പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ | Pathirasooryante Nattil Author S.K. Pottekkatt – Ahali.co Finland travel notes by S K Pottekkatt Paathirasooryante Naattil is one of his most read traveloguesകുന്നുകളും മലകളുമില്ലാത്ത ചതുപ്പുനFinland travel notes by S K Pottekkatt Paathirasooryante Naattil is one of his most read traveloguesകുന്നുകളും മലകളുമില്ലാത്ത ചതുപ്പുനിലങ്ങളും തടാകങ്ങളും.

നിറഞ്ഞ നാടാണ് ഫിൻലൻഡ് പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ ഭൂലോകത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് മനുഷ്യവാസമുള്ള ?.

പാതിരാസൂര്യന്റെ ebok നാട്ടില്‍ ebok pathirasooryante epub nattil book പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ mobile | Pathirasooryante epub നാട്ടില്‍ | Pathirasooryante book പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ | Pathirasooryante Nattil MOBIനിറഞ്ഞ നാടാണ് ഫിൻലൻഡ് പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ ഭൂലോകത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് മനുഷ്യവാസമുള്ള ?.

പാതിരാസൂര്യന്റെ

പാതിരാസൂര്യന്റെ Sankarankutty Kunhiraman Pottekkatt Malayalam ശങ്കരന്‍കുട്ടി കുഞ്ഞിരാമന്‍ പൊറ്റെക്കാട്ട് popularly known as S K Pottekkatt was a famous Malayalam writer from Kerala South India He is the author of nearly sixty books which include ten novels twenty four collections of short stories three anthologies of poems eighteen travelogues four plays a collection of essays and a couple of books based on personal reminiscences Pottekatt won the Jnanpith Award in 1980 for the novel Oru Desathinte Katha The Story of a Locale His works have been translated into English Italian Russian German and Czech besides all major Indian languages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *